Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie GSK.III.6220.3.2022 z dnia 15.06.2022r.

15-06-2022
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie GSK.III.6220.3.2022 z dnia 15.06.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie GSK.III.6220.3.2022 z dnia 15.06.2022 r.

15-06-2022
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) podaje...
czytaj więcej o: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie GSK.III.6220.3.2022 z dnia 15.06.2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie IPD.II.6733.2.2022 z dnia 15.06.2022r.

15-06-2022
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2021.735 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie IPD.II.6733.2.2022 z dnia 15.06.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WPN.082.1.14.2022.KCh.10 z dnia 3.06.2022 r.

08-06-2022
W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000" współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WPN.082.1.14.2022.KCh.10 z dnia 3.06.2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie IPD.II.6733.8.2022 z dnia 02.06.2022r.

02-06-2022
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2021.735 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie IPD.II.6733.8.2022 z dnia 02.06.2022r.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2021r.

01-06-2022
Informuję, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Burmistrz Miasta Dynów przedstawił Raport o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2021 r.
czytaj więcej o: Raport o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2021r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu w sprawie znak RZ.ZUZ.3.4210.149.2022.PK z dnia 26.05.2022 r.

31-05-2022
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu w sprawie znak RZ.ZUZ.3.4210.149.2022.PK z dnia 26.05.2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie GSK.III.6220.3.2022 z dnia 25.05.2022r.

25-05-2022
Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie GSK.III.6220.3.2022 z dnia 25.05.2022r.