Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Dynów, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Informacja o sposobie uzyskania odpisu z rejestru instytucji kultury

Wydanie skróconego lub pełnego urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru instytucji kultury albo księgi rejestrowej instytucji kultury odbywa się na wniosek i zgodnie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm) na podstawie załącznika do tej ustawy.
Opłaty:  Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Miejskiej Dynów, nr konta: PKO BP SA 20 1020 4391 0000 6402 0170 6597

Opłata skarbowa wynosi 5 zł od każdej pełnej i zaczętej strony - zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Wniosek o wydanie poniżej: