Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów o przystąpieniu do sporządzania MPZP terenu dworca autobusowego w Dynowie z 05.12.2018r.

Dynów 05.12.2018r.

OBWIESZCZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO W DYNOWIE

Na podstawie art.17 pkt1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz.1945) oraz art.39 ust.1 i art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Dynowa uchwały Nr XL/246/18 z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dworca autobusowego w Dynowie.

Granicę obszaru objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu przedstawia załącznik graficzny do ww. uchwały udostępniony w Urzędzie Miejskim w Dynowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Dynowie – adres: 36 – 065 Dynów Rynek 2 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 05.12.2018
Publikacja informacji 05.12.2018
Aktualizacja informacji 06.12.2018 07:33

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 06.12.2018 07:33 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 06.12.2018 07:32 Publikacja 1