Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.4.2019 z dnia 21.03.2019r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945)                                            

ZAWIADAMIAM

że w dniu 19.03.2019r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Powiatu Rzeszowskiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów  w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.4.2019 pn.: Budowa stacji kontroli pojazdów w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie na działce nr ewid. 1788/1 położonej w Dynowie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia  w Urzędzie Miejskim w Dynowie  pokój nr 15  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. 

Dynów, dnia  21.03.2019r.

BURMISTRZ   MIASTA DYNOWA

                                                                            

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 21.03.2019
Publikacja informacji 21.03.2019
Aktualizacja informacji 09.04.2019 12:52

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 09.04.2019 12:52 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 09.04.2019 12:52 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 09.04.2019 11:45 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 09.04.2019 11:44 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 09.04.2019 11:41 Publikacja 1