Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RRG.III.6220.5.2016 z dnia 30.05.2016r.

Dynów, dnia 30.05.2016 r.

RRG.III.6220.5.2016

Obwieszczenie


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 353),

zawiadamiam

że w dniu 30.05.2016r. na wniosek Gminy Miejskiej Dynów wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa przejścia pod dnem rzeki San kolektorem wodociągowym oraz kanałem sanitarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Plażowej i Bartkówki w Dynowie".

Z treścią przedmiotowej decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2, pokój nr 4 w godzinach urzędowania.
Od decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dynów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Doręczenie w/w decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia ojej wydaniu.

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Maria Wyskiel - Cedzidło
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Wyskiel - Cedzidło
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 30.05.2016
Publikacja informacji 31.05.2016

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 31.05.2016 12:54 Publikacja 1