Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.12.2018 z dnia 26.10.2018r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 t.j.)   

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 26.10.2018r. na wniosek Gminy Miejskiej Dynów, ul. Rynek 2 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.12.2018 pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami“ na działkach nr : 6208/2, 6207, 6206, 6205, 6204, 6203, 6202/1, 6213/1, 6214, 6215, 6216, 6217  położonych w Dynowie, obręb Dynów

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Miejskim w Dynowie,  pokój nr 15, zapoznać się z  wydaną decyzją.

 

Dynów, dnia 26.10.2018 r.

BURMISTRZ   MIASTA DYNOWA

 

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 26.10.2018
Publikacja informacji 28.10.2018

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 28.10.2018 16:31 Publikacja 1