Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.14.2017 z dnia 23.11.2018r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 )                                            

ZAWIADAMIAM

że, w dniu 23.11.2018 r. na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112 reprezentowanej przez Panią Marię Mendiuk, została wydana decyzja zmieniająca ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.14.2017 pn.: „Budowa  odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr  2563/2, 2798/1, 2788/16, 2788/15, 2788/14, 2788/13 położonych w Dynowie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia może w Urzędzie Miejskim w Dynowie,  pokój nr 15, zapoznać się z  wydaną decyzją.

Dynów, dnia  23.11.2018 r.

BURMISTRZ   MIASTA DYNOWA

                                                                             

         

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 23.11.2018
Publikacja informacji 23.11.2018

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 23.11.2018 14:33 Publikacja 1