Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.18.2017 z dnia 25.10.2017 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2017.1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2017.1073).

ZAWIADAMIAM

że w dniu 17.10.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie , Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, w imieniu której działa z upoważnienia Stanisław Hołysz, Rozbórz 584A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.18.2017 pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ewid. gr. 1488/16, 1488/17, 1488/12, 1488/3 położonych w Dynowie.
Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Dynowie pokój nr 15 zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Dynów, dnia 25.10.2017 r.

BURMISTRZ MIASTA DYNOWA
Zygmunt Frańczak

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 25.10.2017
Publikacja informacji 25.10.2017
Aktualizacja informacji 27.10.2017 08:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 27.10.2017 08:44 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 25.10.2017 08:11 Publikacja 1