Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.2.2018 z dnia 20.07.2018r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 20.07.2018r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112 reprezentowanej przez Panią Marię Mendiuk została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.2.2018 pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach nr ewid. gr. 3141/70 i 3141/63  położonych w Dynowie w rejonie ul. Konopnickiej.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Miejskim w Dynowie,  pokój nr 15, zapoznać się z  wydaną decyzją.

Dynów, dnia 20.07.2018 r.

BURMISTRZ   MIASTA DYNOWA

 

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 20.07.2018
Publikacja informacji 20.07.2018

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 20.07.2018 12:17 Publikacja 1