Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.9.2018 z dnia 11.08.2018r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 11.09.2018r. na wniosek Gminy Miejskiej Dynów, ul. Rynek 2 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.9.2018 pn.Modernizacja stadionu miejskiego” polegająca na: przebudowie i rozbudowie boiska, budowie trybuny dla widzów, parkingu, dojść, dojazdu wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, murami oporowymi i obiektami infrastruktury technicznej na działkach nr 3224, 6328, 6329   położonych w Dynowie, obręb Dynów.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Miejskim w Dynowie,  pokój nr 15, zapoznać się z  wydaną decyzją.

Dynów, dnia 11.09.2018 r. 

BURMISTRZ   MIASTA DYNOWA

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 11.09.2018
Publikacja informacji 11.09.2018
Aktualizacja informacji 11.09.2018 15:05

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 11.09.2018 15:05 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 11.09.2018 15:04 Publikacja 1