Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie AB.6740.15.1.2014 z 7.12.2015r. 15.12.2015


OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępował administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz w związku | z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.)

STAROSTA RZESZOWSKI ZAWIADAMIA

że zgodnie z pismem Pana Krzysztofa Mac działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Dynów ul. Rynek 2, 36-065 Dynów z dnia 01.12.2015 r., wycofującym wniosek dotyczący wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa
drogi gminnej nr 108027R, ul. Karolówka w Dynowie w km od 0+009,07 do 0+210.95 - istniejącej ulicy Karolówka oraz od 0+011,28 do 0+107,86 - nowoprojektowanego odcinka ul. Karolówka wraz z niezbędną infrastrukturą" położonej w Dynowie na działkach POWIAT RZESZOWSKI, MIASTO DYNÓW, OBRĘB 1 DYNÓW: 6005/2, 5705/11, 5705/12 i 5704/3,

została wydana w dniu 07.12.2015 r., decyzja znak: AB.6740.15.1.2014 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację w/winwestycji drogowej.

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w Wydziale Budownictwa i Architektury, ul. Grunwaldzka 15, IV Piętro, pokój 442 w godzinach od 7.30 do 15.30, a także w Urzędzie Miasta Dynów.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Starosta Rzeszowski
Odpowiedzialny za treść informacji Andrzej Kiełbasa
Publikujący informację Jan Prokop
Wytworzenie informacji 07.12.2015
Publikacja informacji 15.12.2015
Aktualizacja informacji 31.12.2015 07:29

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 31.12.2015 07:29 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 31.12.2015 07:27 Publikacja 1