Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie AB.6740.15.10.2017 z dnia 18.04.2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
35-959 Rzeszów, ul.Grunwaidzka 15

OBWIESZCZENIE
z dnia 26.04.2018 r.


Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.)

STAROSTA RZESZOWSKI zawiadamia o wydaniu decyzji

znak: AB.6740.15.10.2017 z dnia 18.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 108027R, ul. Karolówka w Dynowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" w km od 0+009,07 do 0+210,95 — istniejącej ulicy Karolówka oraz od 0+011,28 do 0+107,86 — nowoprojektowanego odcinka ul. Karolówka położonej w Dynowie, wydanej na rzecz Burmistrza Miasta Dynów, 36-065 Dynów, ul. Rynek 2, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Mac, 35-056 Rzeszów, ul. Długosza 6/21.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, powiecie rzeszowskim, obręb 0001 Dynów, jednostka ewidencyjna: 181601_1 Dynów miasto, na poniżej wymienionych działkach ewidencyjnych:
Działki wchodzące pod inwestycję objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:
- działki nr ewid. 6005/2, 5705/11, 5705/12, 5704/3.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w Wydziale Budownictwa i Architektury, ul. Grunwaldzka 15, IV piętro, pokój 442, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
Decyzję uznaje się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Andrzej Kiełbasa
Odpowiedzialny za treść informacji Andrzej Kiełbasa
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 18.04.2018
Publikacja informacji 27.04.2018
Aktualizacja informacji 27.04.2018 14:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 27.04.2018 14:48 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 27.04.2018 14:46 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 27.04.2018 14:44 Publikacja 1