Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów z dnia 29.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 29.06.2018

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

zawiadamiam

wszystkich zainteresowanych, że w dniu 04.06.2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin - reprezentowanej przez pełnomocnika — Pawła Kalandyk, 36-016 Chmielnik 34 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV Dynów — Dylągowa na odcinku „Las Dylągowa" od słupa 95 do słupa 118 na działkach o nr ewid.: 271, 1149, 2978/1, 244 położonych w Dylągowej oraz na działkach o nr ewid.: 2692/1, 2685, 3183, 3139, położonych w Bartkówce (Miasto Dynów).

W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Dynów pokój 23 w godzinach pracy Urzędu. Każdy kto ma interes prawny, może w ciągu 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Wójt Gminy Dynów
inż. Krystyna Sówka

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wójt Gminy Dynów - Krystyna Sówka
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 02.07.2018
Publikacja informacji 02.07.2018
Aktualizacja informacji 02.07.2018 13:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 02.07.2018 13:13 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 02.07.2018 13:13 Publikacja 1