Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Dynów nr 162/16z dnia 3 lutego 2016 r.  

 

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782  ze zm.)

OGŁASZA

Drugi przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości:

Budynek użytkowy (dawna SUW) o powierzchni użytkowej 137,50 m2, położony przy ul. Fermstalowskiej w Dynowie wraz z działkami  ewidencyjnymi nr 1801/3 o pow. 0,0713 ha, 1801/8 o pow. 0,0253 ha, 1802/4 o pow. 0,0030 ha, 1802/3 o pow. 0,1080 ha (łącznie 0,2076 ha) i położonym na nich zbiornikiem na wodę i nieeksploatowaną studnią głębinową. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem uwidoczniona jest w księdze wieczystej  RZ2Z/00035775/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie. Budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, dach z płyt żelbetowych, posiada instalację elektryczną. Budynek wyposażony jest w nieeksploatowane urządzenia i instalacje do uzdatniania wody. Nieruchomość jest w większości ogrodzona. Dojazd do nieruchomości odbywa się przez nieruchomość sąsiednią.

Cena wywoławcza nieruchomości – 138.500,00 zł (netto)
Wadium – 14.000,00 zł
Minimalne postąpienie – 1.500,00 z


Przetarg odbędzie się w dniu 07 marca 2016 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie.

Wadium powinno być wpłacone na konto bankowe nr: 17 9093 0007 2001 0000 0781 0002 Urzędu Miasta w terminie do 03 marca 2016 r. z dopiskiem: „Wadium SUW” z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem na podane konto, liczy się termin wpływu środków na ww. konto do dnia 03.03.2016 r.
            Wpłata wadium jest warunkiem dopuszczenia do przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. W przypadku nieuzasadnionego nie przystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży przez osobę ustaloną jako nabywca, wadium podlega przepadkowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących w przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu, przedłożyć Komisji Przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy oraz posiadać dowód wpłaty wadium.
Sprzedaż nieruchomości objętej niniejszym przetargiem jest opodatkowana podatkiem VAT (23%), który zostanie doliczony do ceny wylicytowanej w przetargu. Cena ustalona w przetargu płatna będzie przed zawarciem umowy sprzedaży, koszty notarialne i wieczystoksięgowe pokrywa kupujący.
Osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu i złożyć Komisji przetargowej odpowiednie pisemne oświadczenie przed rozpoczęciem rokowań.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem odbył się 21.12.2015 r.
Informacje dotyczące przedmiotu przetargu udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Dynowie pokój nr 16, II p. lub telefonicznie /016/ 65-21-093 wew. 33.  Obiekt można będzie oglądać po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, tj. do 3 marca 2016 r.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Artur Owisiany
Odpowiedzialny za treść informacji Artur Owsiany
Publikujący informację Jan Prokop
Wytworzenie informacji 03.02.2016
Publikacja informacji 03.02.2016
Aktualizacja informacji 03.02.2016 12:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 03.02.2016 12:13 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 03.02.2016 12:10 Publikacja 1