Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i ...

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2016 r. zadań publicznych  z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zadanie: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 35.000, 00 zł

  1. Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 6 i 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).
  2. Zadanie powinno być zrealizowane w 2016 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin wykonania zadania zostanie określony w zawartej umowie.
  3. Termin składania ofert upływa z dniem 22 lutego 2016 roku o godz. 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu).
  4. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego (I piętro, pok. 10).
  5. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 14 dni od upływu terminu składania ofert.
  6. Pełny tekst ogłoszenia będący podstawą do oceny ofert, umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.dynow.pl
  7. Informacje w sprawie konkursu można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dynowie w pokoju nr 13, tel. (016) 65 21 093 wew. 30

Zobacz szczegóły ogłoszenia.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Joanna Jarosz
Odpowiedzialny za treść informacji Joanna Jarosz
Publikujący informację Jan Prokop
Wytworzenie informacji 01.02.2016
Publikacja informacji 01.02.2016
Aktualizacja informacji 01.02.2016 13:37

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 01.02.2016 13:37 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 01.02.2016 13:37 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 01.02.2016 13:36 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 01.02.2016 13:35 Publikacja 1