Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera projektu

O

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera projektu

Burmistrz Miasta Dynów ogłasza otwarty nabór na partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1431).

Celem planowanego dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Dynów poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w nowy samochód i sprzęt do prowadzenia  akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii.

Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu), przygotowanej zgodnie z zapisami Regulaminu na adres: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie w terminie do dnia 1 marca 2019 r. do godziny 1500.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która powinna posiadać oznaczenie: „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń”

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dynowie: www.dynow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są pod nr telefonu: 16/ 65 21 093 wew. 30.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Anna Baran-Michalak
Odpowiedzialny za treść informacji Anna Baran-Michalak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 07.02.2019
Publikacja informacji 07.02.2019
Aktualizacja informacji 07.02.2019 12:59

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 07.02.2019 12:59 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 07.02.2019 12:58 Publikacja 1