Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie o trzecim przetarg ustnym nieograniczonym na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 10

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dynów nr 22/19
z dnia 16 stycznia 2019 r.   

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204)

OGŁASZA

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 10 o powierzchni użytkowej 62,93 m2 usytuowany na parterze w budynku wielorodzinnym, mieszkalno-usługowym, położonym przy ul. Rynek 5 w Dynowie na obszarze istniejącej zabudowy mieszkaniowej z usługami. Lokal składa się z następujących pomieszczeń:

 

Pomieszczenie

Powierzchnia [m2]

pomieszczenie I z wc

pomieszczenie II z wc

32,45

30,48

RAZEM

62,93

Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna i wodociągowa, kanalizacja, w.c., ogrzewanie - kominek

CENA WYWOŁAWCZA NAJMU 1 m2 pow. użytk. - 10,00 zł netto miesięcznie
WADIUM – 2000,00 zl
MINIMALNE POSTĄPIENIE - 1,00 zł/ m2 pow.użytk.

Uwaga: przekazanie lokalu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy najmu lokalu użytkowego.


Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, przy ul. Rynek 2.

Wadium powinno być wpłacone na konto bankowe  nr: 17 1020 4391 0000 6702 0170 6019 do 30 stycznia 2019 r. z dopiskiem: „Wadium za lokal użytkowy” z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem na podane konto, liczy się termin wpływu środków na ww. konto do dnia 30.01.2019 r. Uiszczenie wadium jest warunkiem dopuszczenia do przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg będzie zaliczone na poczet kaucji (wylicytowana kwota czynszu brutto za dwa miesiące), pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Umowa najmu z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta w terminie do 8 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

Najemca będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości, do ponoszenia drobnych nakładów związanych z przedmiotem najmu tj. – naprawy ścian, drzwi, okien, podłóg, instalacji elektrycznej wewnątrz i wod. -kan. lokalu , itp. oraz do zawarcia stosownych umów
i ponoszenia kosztów związanych z wywozem nieczystości stałych, dostarczeniem energii elektrycznej, wody oraz odprowadzaniem ścieków.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający wpłacenie wadium. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących w przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć Komisji Przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy.

Osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z projektem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom oraz stanem  technicznym przedmiotu przetargu i złożyć Komisji odpowiednie pisemne oświadczenie przed rozpoczęciem przetargu.

Cena czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu ustalona w przetargu jest ceną netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Dynowie pokój nr 16, II piętro lub telefonicznie /016/ 65-21-093 wew. 33 oraz na stronach internetowych Urzędu www.bip.dynow.pl

Uwaga: W lokalu znajduje się wyposażenie w postaci szafki oraz szafki ze zlewozmywakiem. Osoba wyłoniona jako najemca lokalu winien w dniu przeprowadzenia przetargu złożyć oświadczenie o zamiarze wykorzystania tego sprzętu lub o konieczności jego usunięcia przed przekazaniem lokalu. Szczegóły nabycia lub innych umów potwierdzających uprawnienia najemcy do ww. wyposażenia należy ustalić dotychczasowymi najemcami i przedłożyć w Urzędzie Miejskim co najmniej na 2 dni przed przekazaniem lokalu.

Obiekt można będzie oglądać po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Ogłoszenie wywiesza się do dnia 30 stycznia 2019 r.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Józef Mudryk
Odpowiedzialny za treść informacji Józef Mudryk
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 16.01.2019
Publikacja informacji 16.01.2019
Aktualizacja informacji 22.01.2019 12:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 22.01.2019 12:10 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 22.01.2019 12:09 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 22.01.2019 12:09 Publikacja 1