Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spycharki gąsienicowej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora ZGK w Dynowie
nr 1/2017, z dnia 16.01.2017r.

 DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DYNOWIE
OGŁASZA

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spycharki gąsienicowej o następujących parametrach:

Producent: Huta Stalowa Wola
Model: TD 12 C
Rok produkcji: 2004
Nr seryjny: 4230016P021085
Liczba mh: 3300
Masa: 13400 kg
Silnik wysokoprężny, turbodoładowany CUMMINS, poj. 6,7l, moc: 93 kW
Skrzynia biegów przełączalna pod obciążeniem typu „power shift”, biegi 6P/6T
Wyposażenie m.in.: lemiesz 6 położeniowy z kratą, klimatyzacja

Fabrycznie nowa spycharka została zakupiona pod koniec 2004 r.  do obsługi składowiska odpadów komunalnych w Dynowie, gdzie wyłącznie pracowała. Sprzęt posiadał jednego właściciela, był garażowany, posiada książkę przeglądów i dokumentację techniczną. Spycharka przeznaczona została do sprzedaży w związku z zamknięciem składowiska.

Cena wywoławcza: 150.000,00 zł (netto)
Wadium: 15.000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1.500,00 zł

.Uwaga: przekazanie spycharki nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży i dokonaniu wpłaty całości wylicytowanej ceny.


Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie, przy ul. Rynek 13, pokój nr 6.

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu powinno być wpłacone na konto bankowe ZGK nr: 30 9093 0007 2001 0000 0130 0001, w terminie do dnia 24 stycznia 2017 r. z dopiskiem: „Wadium spycharka” z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem na podane konto, liczy się termin wpływu środków na ww. konto do dnia 24.01.2017 r. Uiszczenie wadium jest warunkiem dopuszczenia do przetargu. Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba wyłoniona jako nabywca składnika majątku trwałego nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie lub uchyli się od zawarcia umowy.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający wpłacenie wadium. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących w przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy.

Nabywca będzie zobowiązany do uiszczania całości wylicytowanej  kwoty w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży spychacza.Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nie uiści ceny nabycia składnika majątku ruchomego, w wyznaczonym terminie, lub będzie  uchylał się od podpisania umowy sprzedaży to traci prawa wynikające z przeprowadzonego przetargu. Umowa sprzedaży z nabywcą wyłonionym w przetargu zostanie zawarta w terminie do 14 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Biorący udział w przetargu powinien zapoznać się z przedmiotem przetargu i złożyć Komisji odpowiednie pisemne oświadczenie przed rozpoczęciem przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu udzielane będą w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, pokój nr 6, I piętro lub telefonicznie /016/ 65-21-092 oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Dynowie www.bip.dynow.pl, www.bip.zgk.dynow.pl

Przedmiot przetargu można oglądać w dni powszednie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7-15 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.


Ogłoszenie wywiesza się do dnia 25 stycznia 2017 r.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Artur Owsiany
Odpowiedzialny za treść informacji Artur Owsiany
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 16.01.2017
Publikacja informacji 16.01.2017

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 16.01.2017 10:19 Publikacja 1