Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej

WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Dynów podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Miejskiej Dynów, położoną w Dynowie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej:

Działka ewidencyjna nr 280 o pow. 0,1501 ha, uwidoczniona w księdze wieczystej RZ2Z/00034012/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie. Działka rolna (RIIIb, RIVa), niezabudowana, nieuzbrojona, bez dojazdu do drogi publicznej. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem nie jest obciążona.

Wartość nieruchomości6958,00


Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości objętej niniejszym wykazem na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Dynowie wnioski o ich nabycie w terminie do dnia 31.03.2016 r.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia  11.03.2004 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).

 

Termin, miejsce i warunki przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu.

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dynowie przy ul. Rynek 2, pok. Nr 16, II piętro, lub telefonicznie 016-65-21-093 wew. 33 w godzinach pracy Urzędu.


Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. do 10.03.2016 r.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Artur Owsiany
Odpowiedzialny za treść informacji Artur Owsiany
Publikujący informację Jan Prokop
Wytworzenie informacji 19.02.2016
Publikacja informacji 19.02.2016

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 19.02.2016 11:30 Publikacja 1