Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 21 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na II i III sesji RM.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2019-2029.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Dynów przez Gminę Hyżne prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Hyżne usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/15 Rady Miasta Dynów z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów na 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów na 2019 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów na 2019 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dynów na 2019 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynów na 2019 rok.
19. Sprawy różne i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl