Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.

Zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2020 roku (środa) o godz. 1615 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów  na lata 2020-2029.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 1544/16 ul. Słoneczna w Dynowie.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 1647/31, 1647/41, 1647/18 w Dynowie.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 1803/7, 1804/4 w Dynowie.
8. Przeanalizowanie możliwości udzielenia pomocy ze strony gminy przedsiębiorcom w związku z niemożnością prowadzenia działalności gospodarczej z powodu COVID-19.
9. Przedstawienie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów na 2020 rok.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Kazimierz Gołąb