Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.

Zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dynów za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprzedaży nieruchomości.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.


 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Kazimierz Gołąb