Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 1300 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na VI sesji RM.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Dynów.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Dynów za 2018 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu:
a) przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok,
b) przedstawienie Uchwały Nr 13/16/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Dynów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
c) przedstawienie  Uchwały Nr 1/19 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Miasta Dynów za 2018 rok,
d) przedstawienie Uchwały Nr 2/19 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynów,
e) przedstawienie Uchwały Nr 13/17/2019 z dnia 29 maja 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynów za 2018 rok,
f) dyskusja nad zaprezentowanymi materiałami,
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2018 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium z tytułu   wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów  na lata 2019-2029.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Dynów na lata 2019 – 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ośrodka turystycznego „Błękitny San” w Dynowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Dynów od dnia 1 września 2019 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Dynów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/252/18 Rady  Miasta  Dynów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Dynów.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
20. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Dynów.
21. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie za rok 2018.
22. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie za 2018 rok.
23. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla miasta Dynów wraz z rekomendacjami na 2019 rok.
24. Sprawy różne i wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.   

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów