Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 900 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/292/10 Rady Miasta Dynów z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej preferencyjnej pożyczki na dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remontem, budową i przebudową sieci wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/11 Rady Miasta Dynów z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej preferencyjnej pożyczki uzupełniającej na dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remontem, budową i przebudową sieci wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów  na lata 2019-2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2020-2029.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Dynów o złożonych oświadczeniach majątkowych na początek kadencji i za 2018 rok.
15. Informacja Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych na początek kadencji i za 2018 rok.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


 

Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów