Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

XLIII sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018

Zawiadamiam, że w dniu 17 października 2018 roku (środa) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad: XLI i XLII sesji Rady Miasta Dynów.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XLI i XLII sesji Rady Miasta Dynów.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Działania opiekuńczo-wychowawcze, zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Dynów za rok szkolny  2017/2018.
9. Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu miasta Dynów za I półrocze 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium i planów miejscowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Dynowie prowadzonym przez Gminę Miejską Dynów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Dynowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany  uchwały Nr XXXVII/233/18 Rady Miasta Dynów z 1 marca 2018 r. dotyczącej podziału Gminy Miejskiej Dynów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/ 143/16 Rady Miasta Dynów z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
19. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Dynów o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok.
20. Informacja Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok.
21. Podsumowanie pracy Komisji Rady Miasta Dynów w VII kadencji 2014-2018.
22. Podsumowanie pracy Rady Miasta Dynów w VII kadencji 2014-2018.
23. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam