Stawki podatku w 2022

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2022 roku

Podatek od nieruchomości

W 2022 roku obowiązuje Uchwała Nr XXXIII/215/21 Rady Miasta Dynów z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Zobacz Uchwałę Nr XXXIII/215/21

Zgodnie z w/w uchwałą ustala się roczną wysokość stawek:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,96 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,39 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r. poz. 1398 oraz z 2019r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,81 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem dr - drogi zwolnione są z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr V/25/07 Rady Miasta Dynów z dnia 7 lutego 2007r.

Zobacz uchwałę nr V/25/07.

Podatek rolny

W 2022 roku stawka podatku rolnego:

  • dla gospodarstw rolnych wynosi 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne, czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jak użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
  • dla pozostałych gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi – 307,40 zł od 1 ha fizycznego.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. poz. 951)
Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego lasu na 2022 rok obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, zgodnie Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. (M.P. poz. 950) - wynosi 46,70 zł.
Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r.

Podatek od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku określa Uchwała Nr XXI/143/20 Rady Miasta Dynowa z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Zobacz Uchwałę Nr XXI/143/20

  • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019r. na stronach Ministerstwa Finansów
  • DT-1/A załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019r.  na stronach Ministerstwa Finansów.

Wpłaty podatków można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dynowie lub na konto:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

20 1020 4391 0000 6402 0170 6597