Stawki podatku w 2024

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2024 roku

 

Podatek od nieruchomości

W 2024 roku obowiązuje Uchwała Nr LVI/354/23 Rady Miasta Dynów z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Zobacz Uchwałę Nr LVI/354/23

Zgodnie z w/w uchwałą ustala się roczną wysokość stawek:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,16 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r. poz. 1398 oraz z 2019r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 1,03 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 26,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,27 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem dr - drogi zwolnione są z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr V/25/07 Rady Miasta Dynów z dnia 7 lutego 2007r.

Zobacz uchwałę nr V/25/07

Podatek rolny

W 2024 roku stawka podatku rolnego: 

  • dla gospodarstw rolnych wynosi 192,50 zł od 1 ha przeliczeniowego (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne, czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jak użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
  • dla pozostałych gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi – 385,00 zł od 1 ha fizycznego.

Uchwała Nr LVI/355/23 Rady Miasta Dynów z 28 listopada 2023r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego lasu na 2023 rok obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, zgodnie Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023r. (M.P. poz. 1130) - wynosi 72,0346 zł.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023r.

Podatek od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2024 roku określa Uchwała Nr XXI/143/20 Rady Miasta Dynowa z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Zobacz Uchwałę Nr XXI/143/20

  • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019r. na stronach Ministerstwa Finansów
  • DT-1/A załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019r.  na stronach Ministerstwa Finansów.

Wpłaty podatków można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dynowie na konta indywidualne lub elektronicznie przy wykorzystaniu plaformy enaleznosci.dynow.pl

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Teresa Marszałek
Odpowiedzialny za treść informacji Teresa Marszałek
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 18.12.2023
Publikacja informacji 20.12.2023 12:06
Aktualizacja informacji 20.12.2023 12:57

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 20.12.2023 12:57 Edycja 16
Jan Prokop - j.prokop 20.12.2023 12:42 Edycja 15
Jan Prokop - j.prokop 20.12.2023 12:42 Edycja 14
Jan Prokop - j.prokop 20.12.2023 12:33 Edycja 13
Jan Prokop - j.prokop 20.12.2023 12:31 Edycja 12
Jan Prokop - j.prokop 20.12.2023 12:30 Edycja 11
Jan Prokop - j.prokop 20.12.2023 12:29 Edycja 10
Jan Prokop - j.prokop 20.12.2023 12:26 Edycja 9
Jan Prokop - j.prokop 20.12.2023 12:26 Edycja 8
Jan Prokop - j.prokop 20.12.2023 12:24 Edycja 7
Jan Prokop - j.prokop 20.12.2023 12:23 Edycja 6
Jan Prokop - j.prokop 20.12.2023 12:22 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 20.12.2023 12:19 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 20.12.2023 12:09 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 20.12.2023 12:08 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 20.12.2023 12:06 Publikacja 1