Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.3.2019 z 27.02.2019r.

27-02-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.3.2019 z 27.02.2019r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie znak: N-VIII.7820.1.52.2018 z dnia 26.02.2019r.

26-02-2019
Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie znak: N-VIII.7820.1.52.2018 z dnia 26.02.2019r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.4 z dnia 19 lutego 2019r.

22-02-2019
Stosownie do art. 4 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu i formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.4 z dnia 19 lutego 2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2019 z 20.02.2019r.

20-02-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2019 z 20.02.2019r.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

14-02-2019
Burmistrz Miasta Dynów zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Dynów, w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi
czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.III.6131.5.2019 z 13.02.2019r.

13-02-2019
Działając na podstawie art. 61§4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.III.6131.5.2019 z 13.02.2019r.