Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.4 z dnia 19 lutego 2019r.

22-02-2019
Stosownie do art. 4 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu i formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.4 z dnia 19 lutego 2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2019 z 20.02.2019r.

20-02-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2019 z 20.02.2019r.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

14-02-2019
Burmistrz Miasta Dynów zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Dynów, w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi
czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.III.6131.5.2019 z 13.02.2019r.

13-02-2019
Działając na podstawie art. 61§4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.III.6131.5.2019 z 13.02.2019r.

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera projektu

07-02-2019
Burmistrz Miasta Dynów ogłasza otwarty nabór na partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera projektu

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynów Nr 28/19 z dnia 31 stycznia 2019r.

07-02-2019
Burmistrz Miasta Dynów ustala terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do Przedszkola Miejskiego w Dynowie, oddziału przedszkolnego...
czytaj więcej o: Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynów Nr 28/19 z dnia 31 stycznia 2019r.