Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.III.6131.5.2019 z 13.02.2019r.

13-02-2019
Działając na podstawie art. 61§4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.III.6131.5.2019 z 13.02.2019r.

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera projektu

07-02-2019
Burmistrz Miasta Dynów ogłasza otwarty nabór na partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera projektu

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynów Nr 28/19 z dnia 31 stycznia 2019r.

07-02-2019
Burmistrz Miasta Dynów ustala terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do Przedszkola Miejskiego w Dynowie, oddziału przedszkolnego...
czytaj więcej o: Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynów Nr 28/19 z dnia 31 stycznia 2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2019 z 21.01.2019r.

21-01-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2019 z 21.01.2019r.

Ogłoszenie o trzecim przetarg ustnym nieograniczonym na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 10

16-01-2019
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204) ogłasza się Trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 10 o powierzchni użytkowej 62,93 m2...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o trzecim przetarg ustnym nieograniczonym na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 10

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP w rejonie Ośrodka Turystycznego "Błękitny San" w Dynowie

16-01-2019
Na podstawie art.17 pkt9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz.1945) oraz art. 39 ust.1, art.40 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku...
czytaj więcej o: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP w rejonie Ośrodka Turystycznego "Błękitny San" w Dynowie