Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Informacja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy...

24-05-2018
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie uprzejmie informuje, że na mocy Decyzji nr RZ.RET.070.1.50.2018.PS z dnia 02.05.2018 r. oraz Postanowienia nr RZ.RET.070.1.50.2018.PS z dnia 15.05.2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej...
czytaj więcej o: Informacja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy...

Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji w 2018 roku dla Miejskiego Przedszkola w Dynowie...

23-05-2018
Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji w 2018 roku dla Miejskiego Przedszkola w Dynowie, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz statystyczna liczba dzieci.
czytaj więcej o: Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji w 2018 roku dla Miejskiego Przedszkola w Dynowie...

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie AB.6740.15.10.2017 z dnia 18.04.2018 r.

27-04-2018
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie AB.6740.15.10.2017 z dnia 18.04.2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.7.2018 z dnia 04.04.2018 r.

05-04-2018
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 83 a ust 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ....
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.7.2018 z dnia 04.04.2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2018 z dnia 29.03.2018 r.

29-03-2018
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2018 z dnia 29.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Dynów z dnia 26 marca 2018 r.

28-03-2018
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023"
czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Dynów z dnia 26 marca 2018 r.

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkohlizmowi w 2018 roku

21-03-2018
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkohlizmowi w 2018 roku

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2018 roku

15-03-2018
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa Nr 449/18 z dnia 8 lutego 2018 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2018 roku przyznano dotację dla...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2018 roku