Aktualności

Gmina Miejska Dynów uczestniczy w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa...

Gmina Miejska Dynów uczestniczy w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.

Projekt Gminy Miejskiej Dynów pn. „Cyberbezpieczne Miasto Dynów – System bezpiecznych kopii dla cyberbezpieczeństwa kluczowych zasobów Miasta Dynowa”  jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Otrzymane wsparcie finansowe  ze środków Unii Europejskiej tj. 330 384,25 zł i budżetu państwa tj. 72 522,66 zł w łącznej kwocie 402 906,91 zł pozwoli zrealizować w/w projekt, którego celem jest  kompleksowe wzmocnienie infrastruktury cyfrowej, zabezpieczenie kluczowych danych i systemów Miasta Dynowa przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestrzenią oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu. Projekt będzie realizowany w trzech obszarach: organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym. W  obszarze organizacyjnym projektu założono przeprowadzenie audytów. W obszarze  kompetencyjnym założono podniesienie kompetencji wszystkich pracowników Urzędu oraz jego kierownictwa w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz przeszkolenie  w zakresie wdrażanych systemów bezpieczeństwa. W obszarze technicznym zaplanowano m.in.  budowę, zakup sprzętu informatycznego, urządzeń bezpieczeństwa i uruchomienie kompletnego systemu backupu wraz z elementami wzmocnienia bezpieczeństwa.

Poprzez realizację  zadań w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym projekt koncentruje się na osiągnięciu celów Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w szczególności poprzez wspieranie, rozwijanie i budowanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych pracowników Urzędu, w tym szczególnie w obszarze cyberbezpieczeństwa, poprzez rozbudowę bezpiecznego środowiska IT oraz ciągłe szkolenia, podnoszenie wiedzy, kwalifikacji i świadomości cyberbebezpieczeństwa przez pracowników.

Wkład własny Gminy Miejskiej Dynów: 92 668,59 zł

Całkowity koszt projektu : 495 575,50 zł.