Dotacje z budżetu państwa

Lp. Nazwa inwestycji Tablica informacyjna
1.

Realizacja zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, to jest zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021r. w ramach Programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH +” miejsc opieki.

2. Żłobek Miejski w Dynowie, ul. Szkolna 11,
36-065 Dynów – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021r. w ramach Programu „MALUCH+” 48 miejsc opieki
3.

Remont drogi gminnej Nr 108036R działka nr ewid. gruntów 6337 w Dynowie

Remont drogi gminnej Nr 108002R ul. Zarzeki w Dynowie

4. Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 124, 125 w m. Dynów w km 0+000 – 0+970
5. Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 2192 w m. Dynów w km 0+280 – 0+550