Dotacje z budżetu państwa

Lp. Nazwa inwestycji Tablica informacyjna
1. Żłobek Miejski w Dynowie, ul. Szkolna 11,
36-065 Dynów – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021r. w ramach Programu „MALUCH+” 48 miejsc opieki
2.

Remont drogi gminnej Nr 108036R działka nr ewid. gruntów 6337 w Dynowie

Remont drogi gminnej Nr 108002R ul. Zarzeki w Dynowie

3. Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 124, 125 w m. Dynów w km 0+000 – 0+970
4. Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 2192 w m. Dynów w km 0+280 – 0+550