Jednostki pomocnicze

Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

  • nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
  • zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
  • organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
  • zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
  • zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Na terenie Gminy Miejskiej Dynów wyodrębniono 4 jednostki pomocnicze:

  1. Osiedle Nr 1,
  2. Osiedle Nr 2,
  3. Osiedle Nr 3,
  4. Osiedle Nr 4,

Osiedle jest częścią wspólnoty samorządowej obejmującej wszystkich mieszkańców określonego obszaru i stanowi jednostkę pomocniczą wspólnoty samorządowej, jaką jest Gmina Miejska Dynów.

Osiedle tworzy się, łączy i dzieli w celu pogłębienia więzi między organami władzy miasta a mieszkańcami, dla lepszego poznania opinii społecznej oraz aktywności samorządności na terenie całego miasta.

Przy tworzeniu, łączeniu, dzieleniu i znoszeniu osiedla oraz ustalaniu jego granic bierze się pod uwagę jednorodność układu osadniczego lub zasiedlającego oraz więź społeczną i gospodarczą zapewniającą zdolność wykonywania zadań o charakterze publicznym.