Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie
ul. Błonie, 36-065 Dynów
tel. 0(...)16 65 21 498
e-mail: zgk@dynow.pl
BIP: bip.zgk.dynow.pl

Dyrektor Zakładu
Artur Owsiany
tel. kom. 506-892-767
 

Główny Księgowy
Teresa Gerula
 


Kontakt:
ul. Błonie; 36 - 065 Dynów
Czynny od poniedziałku do piątku, od godz. 7:00 do 15:00

tel.(+48 16) 65 21 092 – Dyrektor
tel.(+48 16) 65 21 606 – Sekretariat, obsługa klienta, księgowość
tel.(+48 16) 65 21 371 – Dział Gospodarki Komunalnej i Unieszkodliwiania Odpadów
tel.(+48 16) 65 21 498 – Dział Wodociągów i Kanalizacji
tel.(+48 16) 65 21 498 - tel. dyżurny, czynny codziennie całą dobę - Oczyszczalnia Miejska
tel. kom. 600-291-037 - tel. dyżurny, czynny codziennie całą dobę
tel./fax (+48 16) 65 21 497


 

Informacje o jednostce

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie zwany dalej „Zakładem” utworzony został Uchwałą Nr XVIII/112/04 Rady Miasta Dynowa z dnia 23 stycznia 2004 roku w wyniku połączenia:
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie;
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie;
- Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków w Dynowie;
w jeden zakład budżetowy.

Zakład wykonuje zadania użyteczności publicznej gminy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

1. Do zadań Zakładu należy:

 • administracja komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz komunalnymi lokalami użytkowymi,
 • konserwacja i kształtowanie zieleni miejskiej,
 • oczyszczanie miasta, utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta,
 • prowadzenie składowiska odpadów komunalnych i zbieranie nieczystości stałych i płynnych,
 • produkcja wody i konserwacja urządzeń wodnych, sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody,
 • przyjmowanie i oczyszczanie ścieków na oczyszczalni miejskiej, sprawdzanie jakości ścieków oczyszczonych,
 • konserwacja cieci i urządzeń kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków,
 • świadczenie usług pogrzebowych i utrzymanie cmentarza komunalnego.

2. Oprócz działalności statutowej Zakład może prowadzić działalność gospodarczą o profilu zbliżonym do działalności statutowej wyłącznie w zakresie użyteczności publicznej.

Podstawa prawna działalności:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
 2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
 3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 4. ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm. )
 5. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o opadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252 ze zm.)
 6. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 ze zm.)
 7. ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)
 8. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)
 9. „Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie „zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/38/07 Rady Miasta Dynowa z dnia 23 marca 2007 r.