Budowa obwodnicy Miasta

Informacja dotycząca przeprowadzonych głosowań mających na celu uzyskanie stanowiska mieszkańców miasta, dotyczącego realizacji budowy obwodnicy miasta Dynów w rekomendowanym wariancie WW2, na który została uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z otrzymanym pismem znak DT.I.8010.89.4.2015.UP-Ś z dnia 25.01.2016 r., w sprawie odpowiedzi Marszała Województwa Podkarpackiego na protest części mieszkańców miasta Dynów przeciwko budowie obwodnicy Dynowa w wariancie WW2, Burmistrz Miasta Dynów w dniach 14.02.2016 r., 21.02.2016 r., 28.02.2016 r. 06.03.2016 r. przeprowadził spotkania z mieszkańcami wszystkich czterech osiedli, stanowiących obręb całej Gminy Miejskiej Dynów.

Na powyższych spotkaniach Burmistrz Miasta Dynów przedstawił przybyłym mieszkańcom historię przebiegu dotychczasowych prac projektowych dla budowy przedmiotowej obwodnicy, przedstawił prezentację multimedialną przebiegu trasy wszystkich trzech wariantach obwodnicy (WW1, WW2, WZ) oraz omówił analizę wielokryterialną, na podstawie której dokonano wyboru wariantu WW2 jako rekomendowanego.

Zwieńczeniem każdego ze spotkań było przeprowadzenie głosowania mającego na celu uzyskanie stanowiska mieszkańców miasta, dotyczącego realizacji budowy obwodnicy miasta Dynów w rekomendowanym wariancie WW2, na który została uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Rezultatem przeprowadzonych głosowań jest fakt, że 85,76 % przybyłych mieszkańców miasta odpowiedziało „TAK” na zadane pytanie: „Czy jesteś za budową obwodnicy miasta Dynowa w wariancie WW2 – zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”. Przeciwko budowie obwodnicy w wariancie WW2 głosowało 12,12 % mieszkańców, a pozostałe 2,12 % wstrzymało się od głosu.

Zbiorcza tabela - wyniki głosowania mającego na celu uzyskanie stanowiska mieszkańców miasta Dynowa, dotyczącego realizacji budowy obwodnicy miasta Dynów w rekomendowanym wariancie WW2, na który została uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Data spotkania.

Numer osiedla.

Liczba mieszkańców przybyłych na spotkanie danego osiedla.

Liczba mieszkańców biorących udział w głosowaniu.

Liczba mieszkańców, którzy głosowali za budową obwodnicy w wariancie WW2.

Liczba mieszkańców, którzy głosowali przeciwko budowie obwodnicy w wariancie WW2.

Liczba mieszkańców, którzy się wstrzymali od głosowania.

14.02.2016 r.

II (część południowa miasta)

77

72

61

11

0

21.02.2016 r.

I (centrum miasta)

100

94

78

14

2

28.02.2016 r.

III (część północna miasta)

111

109

92

13

4

06.03.2016 r.

IV (ul. Bartkówka)

55

55

52

2

1

Podsumowanie

343

330

283

40

7