Odnawialne źródła energii

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie odnawialnych źródeł energii - zaproszenie

W związku z realizacją projektu „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” zapraszamy mieszkańców, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do projektu w 2016 r. na spotkanie, które odbędzie się 5 grudnia 2019r. (czwartek) o godz. 17:00 na sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Szkolnej w Dynowie.

Na spotkaniu zostaną omówione warunki przyznania dofinansowania.

Prezentacja ze spotkania z mieszkańcami (dokument *.pdf)

 


 

Projekt dotyczący rozwoju OZE w gospodarstwach domowych dofinansowany ze środków UE

Złożony w 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” został wybrany w dniu 27 sierpnia 2019 r. do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi  11 972 635,89 zł, natomiast wartość dofinansowania – 9 318 076,45 zł. Miasto Dynów będzie realizować projekt w partnerstwie z Gminą Dubiecko, która jest liderem projektu oraz partnerami: Gminą Krzywcza i Gminą Bircza.

W Dynowie deklaracje uczestnictwa w projekcie złożyło 155 gospodarstw domowych.
W ramach złożonych przez mieszkańców deklaracji zamontowanych zostanie 209 instalacji OZE: 111 szt. instalacji fotowoltaicznych, 8  szt. zestawów 2 kolektorów słonecznych ze zbiornikiem 200 l, 69 szt. zestawów 3 kolektorów ze zbiornikiem 300 l, 3 szt. zestawów 4 kolektorów ze zbiornikiem 400 l, 8 szt. pomp ciepła o mocy 2,3 kWt o podgrzewaczu 200 l, 7 szt. pomp ciepła o mocy 2,3 kWt o podgrzewaczu 300 l, 3 szt. kotłów na biomasę o mocy 24 kW. Koszty przypadające na Gminę Miejską Dynów ujęte we wniosku o dofinansowanie wynoszą 3 157 464,01 zł, dofinansowanie – 2 455 213,73 zł.  Po rozstrzygnięciu przetargu, który zostanie ogłoszony w kolejnych etapach realizacji projektu koszty te mogą ulec zmianie.

W dniu 27 września 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podpisana została z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowa o dofinansowanie projektu.

O kolejnych krokach mieszkańcy biorący udział w projekcie będą informowani na bieżąco na stronie internetowej Miasta Dynów www.dynow.pl.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak


Umowy z gminami na OZE - reportaż z podpisania umów OZE na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.


 


Informacja dotycząca projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii

Burmistrz Miasta Dynów  informuje, iż została zakończona ocena złożonych wnioskówo dofinansowanie w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020.

W wyniku tej oceny projekt złożony przez Gminę Dubiecko w partnerstwie z sąsiednimi gminami pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” uzyskał pozytywna ocenę otrzymując 62,50 pkt. i został umieszczony na 21 miejscu listy rezerwowej a tym samym na chwilę obecną nie uzyskał dofinansowania.

Powyższe wynika z limitu dostępnych środków w działaniu 3.1 Rozwój OZE. Ewentualny wybór naszego projektu do dofinansowania związany jest z pojawieniem się wolnych środków finansowych w budżecie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W związku z tym Zarząd Województwa wystąpił z inicjatywą przesunięcia środków w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia poprzez m.in. zwiększenie alokacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 180 mln zł.

Kwestia ta została już uzgodniona z Ministerstwem Rozwoju i wstępnie skonsultowana z Komisją Europejską, jednakże konieczne jest w tym przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej w procedurze renegocjacji całego Programu, która jest niestety złożona proceduralnie i długotrwała. Może to nastąpić w 2018 r. jak również w 2019 r. Decyzję o wyborze projektów z listy rezerwowej podejmie Zarząd Województwa Podkarpackiego w drodze uchwały zgodnie z kolejnością wniosków na tej liście.

Mając na uwadze powyższe, otrzymanie dofinansowania nie jest jeszcze przesądzone i może nastąpić w terminie późniejszym.

Poniżej link do strony www z informacją o wynikach naboru 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16

 

Z poważaniem
Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów

Przedłużenie terminu zapisów na dofinansowanie instalacji OZE.


Burmistrz Miasta Dynowa informuje, że do 26 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim przyjmowane będą deklaracje mieszkańców na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych:
- kolektory słoneczne;
- fotowoltaika;
- pompy ciepła;
- kotły na biomasę.

Regulamin naboru wniosków oraz druki deklaracji można pobrać w pokoju nr 16, II piętro w Urzędzie Miejskim w Dynowie oraz na stronie internetowej www.dynow.pl - w zakładce "Odnawialne źródła energii".


 

OGŁOSZENIE O NABORZE DEKLARACJI OZE

Dynów, 28.07.2016 r.

OGŁOSZENIE

W związku z możliwością ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WP 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE
Burmistrz Miasta Dynów
OGŁASZA NABÓR DEKLARACJI:

  • na montaż instalacji solarnych
  • na montaż instalacji fotowoltaicznych
  • na montaż kotłów/pieców/ na biomasę

Maksymalny poziom dofinansowania do wszystkich w/w przedsięwzięć wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych (kosztów netto).
Wkład własny mieszkańców wyniesie minimum 15% kosztów netto oraz podatek VAT.

Deklaracje wraz z ankietami przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Dynowie, ul. Rynek 2, pok. nr 16 /II piętro/ w godzinach pracy Urzędu.

Osoba zainteresowana udziałem zobowiązana jest do pokrycia kosztów weryfikacji technicznej budynku i dokumentacji technicznej dot. budynku w wys. do 200 zł.
Niezbędne dokumenty /regulamin uczestnictwa, umowy, ankiety oraz deklaracje/ dostępne będą od 04.08.2016 r. do 19.08.2016 r.
w Urzędzie Miejskim w Dynowie lub do pobrania na stronie internetowej www.dynow.pl.

Powyższe dokumenty należy złożyć do dnia 19.08.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie w pok. nr 16.
 Wsparcie wykorzystania OZE objętego RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - założenia projektu - prezentacja - dokument pdf


 


Spotkanie dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych

Burmistrz Miasta zaprasza mieszkańców Dynowa na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania z dofinansowania na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Dynów.

Spotkanie odbędzie się 28 lipca 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00 w Zespole Szkół w Dynowie (sala  gimnastyczna).

Gmina Miejska Dynów planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Dynów”. Projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym: instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.

W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu wyżej wymienionych instalacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie minimum 15% kosztów netto oraz podatek VAT.

Projekt składany będzie do Instytucji Zarządzającej RPO – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w trybie konkursowym. Dla całego Województwa Podkarpackiego przeznaczone jest na dofinansowanie projektów w zakresie OZE 70 mln złotych. W związku z tym projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Dynów wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania z Unii Europejskiej.

Koszt poszczególnych instalacji musi być indywidualnie obliczony dla każdego zgłoszonego budynku mieszkalnego oraz musi być wykonany audyt i opracowany projekt koncepcyjny instalacji. Koszt opracowania audytu i projektu instalacji dla budynku mieszkalnego ponosić będzie właściciel domu.

Szczegółowe informacje na powyższy temat przekazane będą na spotkaniu, w którym uczestniczyć będą eksperci specjalizujący się w realizacji tego typu działań.

Wszystkich zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką zapraszam na spotkanie.