Odnawialne źródła energii

Podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje do udziału w projekcie parasolowym OZE.

Szanowni Państwo!

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020, Gmina Miejska Dynów rozpoczyna etap podpisywania umów z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje  do udziału w ww. projekcie.

Kwotę zaliczki określoną w załączonej tabeli, przypisaną do zadeklarowanej instalacji  należy wpłacić do 14 lutego 2020 r.  
na 
konto bankowe Gminy Miejskiej Dynów prowadzone przez Bank:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,
nr 30 1020 4391 0000 6102 0194 7027

i z dowodem wpłaty należy zgłosić się do pokoju nr 16 celem podpisania umowy.

Instalacja OZE

Moc instalacji OZE (w kW)

Szacunkowa wartość wkładu własnego / w tym Vat 8%

Szacunkowa wartość wkładu własnego / w tym Vat 23%

Wartość zaliczki

Kolektory słoneczne 2/200l

2,86

2.900,00 zł

4.410,00 zł

1.500,00 zł

Kolektory słoneczne 3/300l

4,29

3.190,00 zł

4.860,00 zł

1.500,00 zł

Kolektory słoneczne 4/400l

5,72

3.400,00 zł

5.170,00 zł

1.500,00 zł

Instalacje fotowoltaiczne

2,16

3.300,00 zł

-

2.000,00 zł

Instalacje fotowoltaiczne

3,24

4.950,00 zł

-

2.000,00 zł

Pompy ciepła 200l

2,3

2.810,00 zł

4.270,00 zł

1.500,00 zł

Pompy ciepła 300l

2,3

3.100,00 zł

4.720,00 zł

1.500,00 zł

Kotły na biomasę

16

4.220,00 zł

6.430,00 zł

3.000,00 zł

Kotły na biomasę

24

4.580,00 zł

6.970,00 zł

3.000,00 zł

W załączeniu znajduje się projekt umowy, z którym należy się zapoznać, a ewentualne pytania i uwagi należy wyjaśnić w pokoju nr 16 Urzędu Miejskiego w Dynowie.
Jednocześnie informuję, że stawka podatku Vat 8% dotyczy montażu instalacji oze w/na budynku mieszkalnym, a stawka Vat 23% poza budynkiem mieszkalnym. W przypadku instalacji fotowoltaicznych podatek Vat wynosi 8%, bez względu na miejsce montażu.

Ponadto przed podpisaniem umowy należy uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec gminy.
Niepodpisanie umowy, będzie równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w projekcie.
Jednocześnie informuję, że przewidywany termin rozpoczęcia montażu instalacji to III kwartał 2020 r. Termin może ulec zmianie i jest uzależniony od przeprowadzenia procedury przetargowej.


Spotkanie z mieszkańcami w sprawie odnawialnych źródeł energii - zaproszenie

W związku z realizacją projektu „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” zapraszamy mieszkańców, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do projektu w 2016 r. na spotkanie, które odbędzie się 5 grudnia 2019r. (czwartek) o godz. 17:00 na sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Szkolnej w Dynowie.

Na spotkaniu zostaną omówione warunki przyznania dofinansowania.

Prezentacja ze spotkania z mieszkańcami (dokument *.pdf)

 


 

Projekt dotyczący rozwoju OZE w gospodarstwach domowych dofinansowany ze środków UE

Złożony w 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” został wybrany w dniu 27 sierpnia 2019 r. do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi  11 972 635,89 zł, natomiast wartość dofinansowania – 9 318 076,45 zł. Miasto Dynów będzie realizować projekt w partnerstwie z Gminą Dubiecko, która jest liderem projektu oraz partnerami: Gminą Krzywcza i Gminą Bircza.

W Dynowie deklaracje uczestnictwa w projekcie złożyło 155 gospodarstw domowych.
W ramach złożonych przez mieszkańców deklaracji zamontowanych zostanie 209 instalacji OZE: 111 szt. instalacji fotowoltaicznych, 8  szt. zestawów 2 kolektorów słonecznych ze zbiornikiem 200 l, 69 szt. zestawów 3 kolektorów ze zbiornikiem 300 l, 3 szt. zestawów 4 kolektorów ze zbiornikiem 400 l, 8 szt. pomp ciepła o mocy 2,3 kWt o podgrzewaczu 200 l, 7 szt. pomp ciepła o mocy 2,3 kWt o podgrzewaczu 300 l, 3 szt. kotłów na biomasę o mocy 24 kW. Koszty przypadające na Gminę Miejską Dynów ujęte we wniosku o dofinansowanie wynoszą 3 157 464,01 zł, dofinansowanie – 2 455 213,73 zł.  Po rozstrzygnięciu przetargu, który zostanie ogłoszony w kolejnych etapach realizacji projektu koszty te mogą ulec zmianie.

W dniu 27 września 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podpisana została z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowa o dofinansowanie projektu.

O kolejnych krokach mieszkańcy biorący udział w projekcie będą informowani na bieżąco na stronie internetowej Miasta Dynów www.dynow.pl.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak


Umowy z gminami na OZE - reportaż z podpisania umów OZE na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.


 


Informacja dotycząca projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii

Burmistrz Miasta Dynów  informuje, iż została zakończona ocena złożonych wnioskówo dofinansowanie w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020.

W wyniku tej oceny projekt złożony przez Gminę Dubiecko w partnerstwie z sąsiednimi gminami pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” uzyskał pozytywna ocenę otrzymując 62,50 pkt. i został umieszczony na 21 miejscu listy rezerwowej a tym samym na chwilę obecną nie uzyskał dofinansowania.

Powyższe wynika z limitu dostępnych środków w działaniu 3.1 Rozwój OZE. Ewentualny wybór naszego projektu do dofinansowania związany jest z pojawieniem się wolnych środków finansowych w budżecie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W związku z tym Zarząd Województwa wystąpił z inicjatywą przesunięcia środków w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia poprzez m.in. zwiększenie alokacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 180 mln zł.

Kwestia ta została już uzgodniona z Ministerstwem Rozwoju i wstępnie skonsultowana z Komisją Europejską, jednakże konieczne jest w tym przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej w procedurze renegocjacji całego Programu, która jest niestety złożona proceduralnie i długotrwała. Może to nastąpić w 2018 r. jak również w 2019 r. Decyzję o wyborze projektów z listy rezerwowej podejmie Zarząd Województwa Podkarpackiego w drodze uchwały zgodnie z kolejnością wniosków na tej liście.

Mając na uwadze powyższe, otrzymanie dofinansowania nie jest jeszcze przesądzone i może nastąpić w terminie późniejszym.

Poniżej link do strony www z informacją o wynikach naboru 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16

 

Z poważaniem
Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów

Przedłużenie terminu zapisów na dofinansowanie instalacji OZE.


Burmistrz Miasta Dynowa informuje, że do 26 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim przyjmowane będą deklaracje mieszkańców na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych:
- kolektory słoneczne;
- fotowoltaika;
- pompy ciepła;
- kotły na biomasę.

Regulamin naboru wniosków oraz druki deklaracji można pobrać w pokoju nr 16, II piętro w Urzędzie Miejskim w Dynowie oraz na stronie internetowej www.dynow.pl - w zakładce "Odnawialne źródła energii".


 

OGŁOSZENIE O NABORZE DEKLARACJI OZE

Dynów, 28.07.2016 r.

OGŁOSZENIE

W związku z możliwością ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WP 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE
Burmistrz Miasta Dynów
OGŁASZA NABÓR DEKLARACJI:

  • na montaż instalacji solarnych
  • na montaż instalacji fotowoltaicznych
  • na montaż kotłów/pieców/ na biomasę

Maksymalny poziom dofinansowania do wszystkich w/w przedsięwzięć wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych (kosztów netto).
Wkład własny mieszkańców wyniesie minimum 15% kosztów netto oraz podatek VAT.

Deklaracje wraz z ankietami przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Dynowie, ul. Rynek 2, pok. nr 16 /II piętro/ w godzinach pracy Urzędu.

Osoba zainteresowana udziałem zobowiązana jest do pokrycia kosztów weryfikacji technicznej budynku i dokumentacji technicznej dot. budynku w wys. do 200 zł.
Niezbędne dokumenty /regulamin uczestnictwa, umowy, ankiety oraz deklaracje/ dostępne będą od 04.08.2016 r. do 19.08.2016 r.
w Urzędzie Miejskim w Dynowie lub do pobrania na stronie internetowej www.dynow.pl.

Powyższe dokumenty należy złożyć do dnia 19.08.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie w pok. nr 16.
 Wsparcie wykorzystania OZE objętego RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - założenia projektu - prezentacja - dokument pdf


 


Spotkanie dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych

Burmistrz Miasta zaprasza mieszkańców Dynowa na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania z dofinansowania na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Dynów.

Spotkanie odbędzie się 28 lipca 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00 w Zespole Szkół w Dynowie (sala  gimnastyczna).

Gmina Miejska Dynów planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Dynów”. Projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym: instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.

W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu wyżej wymienionych instalacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie minimum 15% kosztów netto oraz podatek VAT.

Projekt składany będzie do Instytucji Zarządzającej RPO – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w trybie konkursowym. Dla całego Województwa Podkarpackiego przeznaczone jest na dofinansowanie projektów w zakresie OZE 70 mln złotych. W związku z tym projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Dynów wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania z Unii Europejskiej.

Koszt poszczególnych instalacji musi być indywidualnie obliczony dla każdego zgłoszonego budynku mieszkalnego oraz musi być wykonany audyt i opracowany projekt koncepcyjny instalacji. Koszt opracowania audytu i projektu instalacji dla budynku mieszkalnego ponosić będzie właściciel domu.

Szczegółowe informacje na powyższy temat przekazane będą na spotkaniu, w którym uczestniczyć będą eksperci specjalizujący się w realizacji tego typu działań.

Wszystkich zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką zapraszam na spotkanie.