Pomoc o charakterze motywacyjnym

W miesiącu marcu 2015 roku Rada Miasta Dynów podjęła uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Miejskiej Dynów. Zgodnie z tym programem uczniowie uczęszczający do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia.

Celem programu jest promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, zachęcanie uczniów do reprezentowania i promocji Gminy Miejskiej Dynów w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, centralnym i międzynarodowym, wzrost aspiracji edukacyjnych  i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej oraz pomoc materialna uczniom wybitnie uzdolnionym o charakterze motywacyjnym. Stypendium może być przyznane uczniom Szkół Podstawowych (klasy V – VIII), klas Gimnazjum, Szkoły Muzycznej I stopnia ( w cyklu czteroletnim klasy III – IV, w cyklu sześcioletnim klasy IV – VI). Łącznie muszą być spełnione następujące kryteria za wyniki w nauce - w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium uczniowie uzyskali co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania, średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej w szkołach podstawowych: klasy V-VI  5,20, klasy VII-VIII i  klasy gimnazjum 5,10, nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych, wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły oraz społeczności lokalnej. Natomiast za szczególne osiągnięcia uzyskali co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania, uzyskali tytuł laureata olimpiad, konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, zajęli czołowe miejsca w konkursach muzycznych, artystycznych lub zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Stypendium przyznaje się za indywidualne osiągniecia ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium składa do Burmistrza Miasta Dynów dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej w terminie do 31 lipca danego roku szkolnego. Stypendium przyznaje się od września do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione warunki do jego uzyskania. Burmistrz Miasta Dynów powołuje Komisję Stypendialną do zaopiniowania wniosków w ramach Programu Stypendialnego Gminy Miejskiej Dynów.