Regulamin Organizacyjny Urzędu

Regulamin organizacyjny ustala organizację i zasady funkcjonowania Urzędu. Nadawany jest przez Burmistrza w formie zarządzenia. Określa w szczególności podział zadań i kompetencji pomiędzy Burmistrzem, Skarbnikiem i Sekretarzem oraz określa komórki organizacyjne, którym przypisane są realizowane zadania wynikające z przepisów prawa materialnego.