Realizowane projekty


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

L.p Nazwa projektu
1.

Projekt: „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej – etap II
i modernizacja miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie”

2.

Projekt: „Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem montowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie (ul. Szkolna)”

3.

Projekt pn.: "Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza"

4.

Projekt pn. „Przedszkole Miejskie w Dynowie miejscem wszechstronnego rozwoju”

5.

Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid.  gruntów 6319 w km 0+000 - 0+330 w Dynowie boczna ul. Grunwaldzkiej

6.

Projekt pn. „Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023”

7.

Projekt "Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów – budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie"

8.

Projekt: „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Dynowie”

9.

Projekt pn.:„Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Zespole Szkół przy ulicy Szkolnej w Dynowie”.

10.

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: OSP Dynów przy ul. Bartkówka, OSP Dynów przy ul. Szkolnej, Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bartkówka w Dynowie, budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie”.
 


Miasto Dynów na 28. miejscu na 585 miasteczek w Rankingu wykorzystania środków europejskich
przez samorządy 2014–2017

Z pełnym rankingiem wykorzystania środków europejskich
przez samorządy 2014–2017, można zapoznać się
pobierając załączony numer specjalny wydawnictwa samorządowego "Wspólnota"