System gospodarowania odpadami

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w naszym mieście:

  1. Gmina organizuje odbiór odpadów, w tym wyłania w przetargu firmę, która będzie odbierała odpady oraz podpisuje z nią umowę.
  2. Wszyscy właściciele nieruchomości składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli twoje mieszkanie znajduje się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej bądź wspólnoty mieszkaniowej, nie składasz deklaracji samodzielnie. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, uzależnioną od sposobu zbierania i odbierania odpadów.
  3. Opłata za odbiór odpadów wnoszona jest do gminy i jest obowiązkiem z mocy prawa.
  4. Segregujesz – płacisz mniej. Z twojej nieruchomości odbierane będą odpady zmieszane, opakowania szklane (słoiki, butelki) oraz odpady zielone,odpady wielkogabarytowe.
  5. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz pojemniki i worki na szkło opakowaniowe leży po stronie Miasta.
  6. Odpady problemowe (leki, sprzęt RTV i AGD, meble, odpady remontowe i zielone, itp.) będziesz mógł nieodpłatnie oddać do PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Wuśki) oraz w punktach zbiórek.
  7. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów, Burmistrz Miasta Dynów określi w drodze decyzji wysokość opłaty. W przypadku wniesienia niższej opłaty od należnej, Burmistrz Miasta Dynów określi w drodze decyzji wysokość zaległości w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa.
  8. Nasze śmieci – wspólna sprawa!