Zrealizowane projekty

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

1

Projekt pn.: „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Dynów – etap I”

2

Projekt pn.: „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I” o dofinansowanie którego ubiegała się Gmina Miejska Dynów wraz ze swoim Partnerem tj. Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”.

3

Projekt pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na ich terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków”

4

Projekt pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remontem, budową i przebudową sieci wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa”

5

Projekt pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku OSP w Dynowie Przedmieściu i wyposażenie jednostek OSP w Dynowie Przedmieściu i OSP w Dynowie (ul. Szkolna)”

6

Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dynów”

7

Projekt: „Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem montowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie (ul. Szkolna)”

8

Projekt pn. „Przedszkole Miejskie w Dynowie miejscem wszechstronnego rozwoju”

9

Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid.  gruntów 6319 w km 0+000 - 0+330 w Dynowie boczna ul. Grunwaldzkiej

10

Projekt pn. „Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023”

11

Projekt "Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów – budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie"

12

Projekt: „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Dynowie”

13

Projekt pn.:„Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Zespole Szkół przy ulicy Szkolnej w Dynowie”.

14

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: OSP Dynów przy ul. Bartkówka, OSP Dynów przy ul. Szkolnej, Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bartkówka w Dynowie, budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie”.