Program "Czyste Powietrze"

czyste-powietrze


 

Zmiany w programie priorytetowym "Czyste Powietrze"

 

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie ulegnie zmianie program priorytetowy "Czyste Powietrze", w tym wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.

Kluczowa zmiana to wprowadzenie nowej części Programu - Części 3) Dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Najważniejsze zapisy w Części 3 Programu:

 • obniżenie, w porównaniu do progów obowiązujących w Części 2 programu, przeciętnego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia: 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe), 1 260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
 • wprowadzenie alternatywnego, w stosunku do dochodu, kryterium kwalifikowalności - prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
 • intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
 • maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
 • możliwość rozliczenia dotacji – maks. w pięciu transzach;
 • wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 36 miesięcy.

Pozostałe zapisy Części 3 Programu są analogiczne do dotychczasowych ujętych w pozostałych częściach.

Wprowadzono nowy Załącznik nr 2b "Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania".

Dodatkowo, w ramach zmiany Programu zostały skorygowane niektóre pozostałe zapisy we wszystkich jego częściach oraz załącznikach, a najważniejsze z nich to:

 • usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
 • wskazanie w programie konieczności uwzględniania przy liczeniu powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą sezonowości jej prowadzenia, a szczegółowy sposób obliczenia będzie podany we wniosku o dofinansowanie;
 • wprowadzenie możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze" gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania innych kosztów. Zmiana będzie miała zastosowanie również do wcześniejszych wersji Programu;
 • dopuszczenie możliwości pozostawienia niespełniających docelowych wymagań aktów prawa miejscowego pieców kaflowych lub kominków, wyłączonych z użytkowania;
 • usunięcie kryterium oceny "Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publiczno-prawnych i cywilno-prawnych na rzecz właściwych wfośigw oraz NFOŚiGW i nie ma w stosunku do nich żadnych zaległości";
 • dopuszczenie możliwości wydłużenia realizacji przedsięwzięcia, gdy opóźnienie wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Zmiana będzie miała zastosowanie również do wcześniejszych wersji Programu;
 • dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;
 • doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Konkretna data wejścia w życie zmienionego Programu i rozpoczęcia naboru uzależniona jest od gotowości systemów informatycznych NFOŚiGW oraz wfośigw i zostanie podana w późniejszej informacji.

Zapraszamy do zapoznania się z częścią zmienionych dokumentów do programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, które są również zamieszczone na stronie pod linkiem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

O pozostałych zmienianych dokumentach do programu poinformujemy po ich otrzymaniu od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło informacji: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/


 

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W DYNOWIE

Przypominamy, że Gmina Miejska Dynów na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obsługuje Program Priorytetowy Czyste Powietrze.

Działający w Urzędzie Miejskim w Dynowie Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” ma na celu ułatwienie mieszkańcom Dynowa ubieganie się o dofinansowanie w ramach tego Programu.

W Urzędzie można uzyskać niezbędne informacje o Programie, skonsultować wniosek o dofinansowanie, a także uzyskać pomoc w jego wypełnieniu. Można również złożyć wniosek w Urzędzie. Następnie wniosek przesyłany jest do WFOŚiGW w Rzeszowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna. Dotacje są udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" mieści się w Urzędzie Miejskim w Dynowie przy ul. Rynek 2 (II piętro, pokój nr 21). 

Kontakt: telefonicznie pod numerem 16/888 90 23 lub mailowo pod adresem: a.baran@dynow.pl.

Cel programu Czyste Powietrze

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą (nie więcej niż dwa lokale w budynku).

Uwaga – nie jest przewidziane dofinansowanie budynków nowobudowanych (nieoddany do użytkowania) i wielorodzinnych.

W przypadku programu „Czyste Powietrze” skala planowanej modernizacji ma wpływ na wysokość udzielonego dofinansowania. Więcej środków na realizację otrzymają te osoby, które w swoich domach zdecydują się na zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Okres wdrażania

Program realizowany będzie do 2029 r., przy czym:

1) zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);

2) środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) do 30.09.2029 r.

Terminy i sposób składania wniosków

1) nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym;

2) szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminie naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone m.in. na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie,

Koszty kwalifikowane 

Do dofinansowania w ramach Programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczone odpowiednio w Załączniku nr 2 dla Części 1) Programu i Załączniku nr 2a dla Części 2) Programu. Załączniki nr 2 i 2a zawierają także maksymalne kwoty dotacji |i minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych pozycji. Więcej informacji: beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Ważnym warunkiem, który trzeba spełnić, aby móc skorzystać z Programu „Czyste Powietrze” jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła niespełniającego wymogów Programu.

Wszystkie nowe urządzenia, stolarka okienna i drzwiowa, grubość docieplenia budynku muszą spełniać wymogi Programu.

Okres kwalifikowalności kosztów

 1. rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.
 2. zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.
 3. okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

Beneficjenci

 1. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (Część 1) Programu) – osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
 2. Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania  (Część 2) Programu) – osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  – 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  –  2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

 1. Zarejestruj się i zaloguj się na swoje konto w Portalu Beneficjenta.
 2. Pobierz edytowalny formularz PDF wniosku. Nie drukuj go przed wypełnieniem (wydruk jest zablokowany).
 3. Wypełnij wniosek.
 4. Zweryfikuj wypełniony wniosek.
 5. Złóż wypełniony elektronicznie wniosek na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta.
 6. Wydrukuj wniosek.
 7. Dołącz wymagane załączniki.
 8. Podpisz wniosek.
 9. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Dynowie / lub osobiście bądź drogą pocztową do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 10. Wniosek można również złożyć tylko elektronicznie poprzez serwis „gov.pl”.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne są na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz Portalu Beneficjenta https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/.

Poniżej Przewodnik po programie „Czyste Powietrze” /z zastrzeżeniem zmiany wprowadzonej od 1 lipca br. dotyczącej  aktualnych kwot uprawniających do podwyższonego dofinansowania tj. 1564 zł na członka w rodzinie w gospodarstwie wieloosobowym, i 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym/.

 

Anna Baran-Michalak
Gł. specjalista ds. funduszy zewnętrznych,
promocji Gminy Miejskiej i turystyki
Urząd Miejski w Dynowie