Stanowiska i referaty

Referaty oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta Dynowa:

 • Referat Budżetowo - Finansowy - RBF
 • Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego - GSK
 • Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Dróg - IPD
 • Urząd Stanu Cywilnego – USC
 • Sekretarz Gminy - SG,
 • Skarbnik Gminy – SKG
 • Radca Prawny - RP
 • Pełnomocnik Burmistrza ds. informacji niejawnych - PB
 • Samodzielne stanowisko ds. funduszy zewnętrznych, promocji Gminy  i turystyki – FPT
 • Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych - IN
 • Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, działalności gospodarczej i miejskiego transportu drogowego – OGT
 • Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady i jednostek pomocniczych Gminy – RM
 • Samodzielne stanowisko ds. przeciwdziałania uzależnieniom i ochrony zdrowia - UOZ
 • Samodzielne stanowisko ds. obsługi klienta, sekretariatu Urzędu i archiwum zakładowego–SA
 • Samodzielne stanowisko ds. oświaty kultury – OKA
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych – IOD
 • Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkolenia - KS
 • Samodzielne stanowisko ds. teleinformatyki i sportu – INS
 • Samodzielne stanowisko ds. współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz  pożytku publicznego - WOP
 • Wieloosobowe stanowisko ds. technicznej obsługi Urzędu – WOT
 • Inspektor BHP - BHP