Komisje

Rada powołuje następujące komisje stałe:

  1. Komisję Rewizyjną,
  2. Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
  3. Komisję Spraw Społecznych.

Do zadań Komisji w zakresie spraw, dla których zostały powołane należy w szczególności:

  1. Kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie kompetencji danej komisji,
  2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę i Burmistrza oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji,
  3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,
  4. Kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie kompetencji danej Komisji określonych w jej regulaminie,
  5. Badanie terminowości załatwiania przez Burmistrza i administrację samorządową postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Gminy w zakresie kompetencji komisji,
  6. Badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Burmistrza i administrację samorządową w zakresie kompetencji danej komisji określonej w jej regulaminie.

 

Ponadto na terenie Gminy Miejskiej Dynów  funkcjonuje powoływana Zarządzeniem Burmistrza Miejska Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.