Aktualności

L sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018 – 2023

Zawiadamiam, że w dniu  21 czerwca 2023 roku (tj. środa) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się L sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018 – 2023

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
 4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Dynów.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Dynów za 2022 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu:
  - przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  - przedstawienie Uchwały Nr 13/8/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opiniio przedłożonym przez Burmistrza Miasta Dynów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok,
  - przedstawienie Uchwały Nr 9/23 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Miasta Dynów za 2022 rok,
  - przedstawienie Uchwały Nr 10/23 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów z dnia22 maja 2023 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynów,
  - przedstawienie Uchwały Nr 13/16/2023 z dnia 31 maja 2023 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynów za 2022 rok,
  - dyskusja nad zaprezentowanymi materiałami,
  - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2022 rok,
  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Dynów absolutoriumz tytułuwykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2022 w Dynowie przy ul. Grunwaldzkiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 20 lat.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 r. wraz z rekomendacjami na 2023 rok.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
    Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów