Aktualności

LX Sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 4 kwietnia 2024 roku (czwartek) o godz. 1300 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się LX Sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.      

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
 4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście Dynów na lata 2024-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
 9. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie za 2023 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 roku.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
    Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów