Aktualności

Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Ogłoszenie 
konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Uprzejmie informuję, że przygotowany został wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok, zgodnie z art. 5 i 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ).

W związku z powyższym w załączeniu przedkładam do konsultacji ww. projekt programu, w celu składania uwag i opinii organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego na terenie miasta Dynów. Nadmieniam przy tym, że niniejszy projekt programu został umieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Dynów.

Po uwzględnieniu wszelkich opinii program współpracy zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Miasta Dynów.

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące programu proszę składać w formie pisemnej do dnia 15 listopada 2023 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie, w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku w godzinach od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach 700 od do 1500.

Burmistrz Miasta Dynów

Zygmunt Frańczak