Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe zadań publicznych w 2024 roku

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2024r. na terenie miasta Dynów.

Zadanie 1: „Wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynów”.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

  1. Zadania to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 27 ust. 1 ustawy z  dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2023.2048 t.j),
  2. Zasady przyznawania wsparcia finansowego określa Uchwała Nr IV/16/11 Rady Miasta Dynów z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie miasta Dynów.

Zadanie 2: „Zajęcia sportowo — rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu", których celem jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w realizacji zadań  zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez promocję zdrowia i aktywność fizyczną.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych).

  1. Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz.571).

  1. Zadania powinny być w całości zrealizowane w 2024r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin wykonania zadania zostanie określony w zawartej umowie.
  2. Termin składania ofert upływa z dniem 4 marca 2024 roku do godz. 15:00.
  3. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów, Sekretariat- I piętro, pok. Nr 11.
  4. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  5. Pełny tekst ogłoszenia będący podstawą do oceny ofert, umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.dynow.pl.
  6. Informacje w sprawie konkursu można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dynowie w pokoju nr 12, tel. (016) 65 21 093 wew. 46.

Zobacz szczegóły konkursu >>>