Aktualności

Ogłoszenie o wyniku konkursu na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o wyniku konkursu na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o wyniku konkursu na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach:  Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu 

W związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 04.08.2023 roku na stronie internetowej www.dynow.pl dotyczącym otwartego naboru partnera do realizacji projektu pt: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie wraz z wyposażeniem” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu : Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych), Nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23

Gmina Miejska Dynów podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze następującego partnera w celu wspólnej realizacji projektu:

Ochotnicza Straż Pożarna w Dynowie (ul. Szkolna)

Powyższa oferta wpłynęła w wyznaczonym do składania ofert terminie.
Złożona oferta spełniała wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu, zawierały one w szczególności:
1.Zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa
2.Doświadcznie Partnera w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze
3.Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstw ( zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe)
4. Zapotrzebowanie kandydata na Partnera w zakresie projektu
5. Posiadany potencjał kadrowo-organizacyjny, finansowy niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja partnera dotycząca realizacji projektu i utrzymanie jego trwałości
Konkurs przeprowadzany został  zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Dokonując wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych zachowano zasadę przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak